member of the parosha group

Wij willen u wijzen op het feit dat, ondanks de zorg en aandacht die we besteden aan de samenstelling van onze site, het toch mogelijk kan zijn dat sommige informatie onvolledig of onjuist is. We proberen de getoonde informatie zo volledig en waarheidsgetrouw mogelijk te houden. Eventuele wijzigingen aan de informatie kunnen te allen tijde worden doorgevoerd, zonder voorafgaande kennisgeving.

Aansprakelijkheid

We sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van onze site en/of de informatie, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen. Daarnaast zijn we niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van onze site verkregen is.

Copyright

Niets uit deze publicatie mag verveelvoudigd en/of vermenigvuldigd worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, digitale technieken, internet, CD-ROM of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

Merknamen

De merknamen Green Clipper® en Green Zizzor® zijn geregistreerde merken van Mowing Solutions BV.